மையலும்….சமையலும்

இனிய கவிதை உலா
மையலும் சமையலும்

அரிசியைக் களைவது 

சமையல்! 
காதலரசியைக் களைவதோ! 
மையல்! 
வெங்காயத்தால் கண்ணீர் 
சமையல்! 
தாமதத்தால் கண்ணீர் 
மையல்! 

கனிகள் வேகின்றது 
சமையல்! 
இதயம் வேகின்றது 
மையல்! 

Report Story