முத்தம்போல் இனிக்கும்

முத்தம்போல் இனிக்கும்
           முத்தம்போல் இனிக்கும்சொல் வேறி ல்லை
                        முழுநிலாபோல் ஓளிதரும் விளக்கு மில்லை
                        த்தைப்போல பேசுகின்ற பறவை யில்லை
                        தென்றல்போல் சுகம்தரும் காற்று மில்லை
                        புத்தகம்போல நல்லதொரு தோழ னில்லை
                         பொன்போல பெண்கவரும் நகையி ல்லை
                        கத்துங்கடலென ஆர்ப்பரிக்கும் ஓசை யில்லை
                        கன்னித்தமிழ்போல்  இனிக்கும் மொழி யில்லை
          

முத்தம்போல் இனிக்கும்
முத்தம் போல் இனிக்கும்

Report Story