மல்லிகையை

                   பொருளென்றால் பேய்காக்கும் பிணங்க ளெல்லாம்
                   பேராசைக் கொண்டேதான் வாய்பி ளக்கும்
                   அருளென்றால் அதென்ன எங்கே என்றே
                   அகிலத்தின் மாந்தரெல்லாம் கேள்வி கேட்பார்
                   கருவறையில் கண்மூடிக் கிடந்த போழ்தில்
                   காசைத்தான் அறிந்தோமோஇல்லை இல்லை!
                   குறுநகையோ வாயிதழ்கள் நல்கும் ஆனால்
                   கொடுநெஞ்சம் பிறிதொன்றை உரைத்து சாடும்!

மல்லிகையை


Report Story