பெண் எனும் பிரபஞ்சம்

                          
இயற்கையில் எல்லாம் பெண்மை
                                எதில்தான் இல்லை பெண்மை தன்மை
                                வயலின் கதிரில்நெற்கள்பெண்மை!
                                வானில் உலவும் நிலவில் பெண்மை!
பெண் எனும் பிரபஞ்சம் 

Report Story