தாயன்பில் மாற்றமில்லை

நிலவின் ஒளியில் மாற்றமில்லை
                                நெளிந்தோடும் நதியில் மாற்றமில்லை
                                உலவிடும் காற்றினில் மாற்றமில்லை
                                ஓடும்மேகங்களில் மாற்ற மில்லை

Report Story