கற்பனையே, உண்மையும் ஆகலாம் கமல்

நிழலின்வாயிலாகரசிகர்களைஇதுவரைஆட்சிசெய்துஉலகநாயகனாகவலம்வந்துகொண்டிருந்த  திரு. கமலஉறாசன், சின்னத்திரையிலும் கண்சிமிட்டிவிளையாடிக்கொண்டிருக்கின்றவரைவருவாயா? அரசியலுக்கு, வந்துவிடுவாயா? உனக்கென்னதெரியும்அரசியல்ஊழலைப்பற்றிஊதுகுழலாய்ஊதுவதுஉதவாது, உன்வேலையைப்பாருஎன்றுசொடுக்குகளால் சவால்விட்டு, அவர்ஒருரோஷப்பட்டுஅரசியலுக்குவந்துஅமைச்சராகஆகிவிட்டால்….
கற்பனையே, உண்மையும் ஆகலாம் கமல்
கற்பனையே, உண்மையும் ஆகலாம் கமல்

Report Story