கன்னத்தில் விழாது

           அன்னமிடும் போது
                          அன்பையும்பரிமாறுபவள்
           கண்ணீல் நீர்த்துளித்தாலும்
           கன்னத்தில் விழாது காப்பவள்!
kavithaigal0510.blogspot.com
கன்னத்தில் விழாது

மேலும் படிக்க »

Report Story