இசைக்கு என்றும் நீ மன்னன்! -இளையராஜா

              தேனியில் மலர்ந்த பூவிது!
                                தேனிசை கீதம் தருவது!
                                ஊனினை உருக்கும் உளமிது
                                ஊற்றாய் அமுதாய் இனிப்பது!
இசைக்கு  என்றும்  நீ மன்னன்! -இளையராஜா
இசைக்கு  என்றும்  நீ மன்னன்! -இளையராஜா

Report Story