ஆற்றங்கரை அமர்பவனை

                உள்ளத்தை உறைவிட மாக்கிய எமக்கு
                                    தெள்ளிய அறிவும் தீந்தமிழும்அள்ளித்தர
                                    வெள்ளருக்கம்பூ சூடிடும் வேழமுகத் தோனே
                                    வா என்றும் விரைந்தே!
ஆற்றங்கரை அமர்பவனை
ஆற்றங்கரை அமர்பவனை

Report Story