அரைக்கரண்டி நெய்யதிகம்

            கோள்திரியும்வானத்தை எட்டு வதற்கு
            குறும்பலகை மீதேறி போக லாமோ ?
            தோள்துவண்டு  மெலிந்துள்ள வாலிப னோடு
            தொடைதட்டி சண்டை யிடுதல்  முறையோ?
                                நாள்பார்த்து நட்சத்திர வேளைப் பார்த்து
அரைக்கரண்டி நெய்யதிகம்
அரைக்கரண்டி நெய்யதிகம்

Report Story