அரியாசனம்- தினமணி கவிதைமணி தந்த தலைப்பில்

அரியாசனம்கவிதைமணி
                                சித்தார்த்தன் அரியணை துறந்த தாலே
                                சீர்மிகு புத்தனென்றே புகழ் பெற்றார் !
                                பத்துதிங்கள் சுமந்தவள் கரு வறையும்
                                பாரினில்  சிறந்த அரியணை யாம்!
                                கத்துங்கடல் ஆழத்திலே மூழ்கி யுள்ள
                                கடற்சிப்பி  முத்துதனின்  அரியணை யாம்!
                                கானகுயில் இடுகின்ற  மூட்டைக்கு தான்
                                காகத்தின் கூடே நல்ல அரியணை  யாம்!
அரியாசனம்
அரியாசனம்

Report Story